ALGEMENE GEBRUIKS-EN VERKOOPSVOORWAARDEN

De website Bardahl.fr wordt gepubliceerd door SADAPS BARDAHL CORPORATION S.A, vennootschap naar Frans recht, waarvan de zetel gevestigd is te BP 91049 – 59701 MARCQ EN BAROEUL CEDEX 1, die ingeschreven is onder het nummer 475 484283 Handelsregister Lille Metropool; 
                Verder te noemen "Bardahl" of "Wij";
 
De website Bardahl.be wordt gepubliceerd door Sadaps Bardahl Additives & Lubricants, vennootschap naar Belgisch recht, waarvan de zetel gevestigd is te Rue du Mont des Carliers, 3 - 7522 Tournai, die ingeschreven is onder het nummer 0477.929.886 bij de FOD Financiën; 
                Verder te noemen "Bardahl" of "Wij";

 
Deze algemene gebruiksvoorwaarden (verder te noemen de AGV) definiëren de toegangsvoorwaarden en het gebruik dat van de Website kan worden gemaakt.
We nodigen u dan ook uit om hiervan zorgvuldig kennis te nemen. Door deze website te gebruiken, geven de Gebruikers aan dat zij de gebruiksvoorwaarden gelezen en begrepen hebben en dat zij ermee instemmen om ze na te leven.
Voor de toepassing van deze AGV hebben alle termen met hoofdletters de betekenis die daaraan is toegekend.

ER WORDT VOORAFGAANDELIJK UITEENGEZET DAT:

De website (Website) werd ontwikkeld om de aankoop van Bardahl-producten (smeermiddelen en additieven) te vergemakkelijken en aldus de levering ervan te organiseren.

De website Bardahl is uitsluitend bedoeld voor gebruik door particulieren. De toegang tot en het gebruik van de site zijn daarom voorbehouden aan natuurlijke personen die handelen voor doeleinden die niet vallen binnen het kader van hun commerciële, industriële, ambachtelijke, liberale of agrarische activiteiten.
 

WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT:

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

Al deze definities hebben betrekking op een reeks elementen die kunnen worden toegepast tijdens het gebruik van de Website.

« Bug »: storing van de Website ten opzichte van een verwachte functionaliteit. Het moet worden gekenmerkt door zijn identificeerbaar en reproduceerbaar karakter;

« Uitvoerbare Code »: verwijst naar de computerprogramma's en/of een set gegevens die geïnterpreteerd en uitgevoerd kunnen worden door een computerprocessor, door een hardware platform/besturingssysteem of een ander computerprogramma, met uitsluiting van de broncodes en de bijbehorende documentatie;

« Account of Gebruikersaccount »: verwijst naar de persoonlijke pagina van de Gebruiker op de Website, waartoe hij toegang heeft door zich in te schrijven en zich aan te melden, na de AGV te hebben aanvaard en de activatiecodes die Bardahl na de goedkeuring heeft verzonden te hebben ontvangen;

« Inhoud »: verwijst naar enige uitdrukking of creatie (zoals computerprogramma's, bestanden, programmeertools, rapporten, plannen of schema's en enige andere gelijksoortige creatie), met inbegrip van en voor alle duidelijkheid, de software-elementen, waaronder meer bepaald de broncode, de Uitvoerbare Code, de interfaces, de functionele specificaties, de iconen en gebruiksinstructies;

« Inhoud van Derden »: verwijst naar de Inhoud die door de Dienstverlener rechtstreeks of onrechtstreeks wordt gebruikt in het kader van de Diensten of die de Dienstverlener rechtstreeks of onrechtstreeks ter beschikking stelt van de Klant krachtens de Overeenkomst ten aanzien waarvan de Intellectuele Eigendomsrechten de eigendom zijn van een derde;

« Niet-Specifieke Inhoud »: verwijst naar de Inhoud ten aanzien waarvan de Intellectuele Eigendomsrechten de eigendom zijn van de Dienstverlener;

« Intellectuele Eigendomsrechten » (IER): verwijzen naar alle intellectuele eigendomsrechten ter wereld, al dan niet geregistreerd, die nu dan wel later bekend zijn/worden, inclusief, maar niet beperkt tot (i) de auteursrechten en aanverwante rechten, de rechten ter bescherming van computer-en softwareprogramma's, de databankrechten, de rechten op handelsmerken, tekeningen en ontwerpen en alle andere analoge rechten in elk deel van de wereld; en (ii) de uitvindingen, brevetten (nieuwe afgiften, splitsingen, voortzettingen en uitbreidingen), de gebruiksmodellen, de aanvullende beschermingscertificaten, de topografierechten, de handelsnamen, de domeinnamen, (iii) evenals de goodwill, de aanvragen tot indiening/registratie van zulke rechten die overal ter wereld kunnen bestaan, evenals het recht om dergelijke aanvragen te doen;

« Formulier »: verwijst naar alle punten die verplicht ingevuld moeten worden voor enige registratieaanvraag; de toekomstige Gebruiker garandeert dat deze gegevens eerlijk en waarachtig zijn.

« Migratie »: in het kader van de informatie-en communicatietechnologieën (ICT) verwijst de migratie naar de procedure waarbij gegevens, applicaties of andere IT-resources van de ene naar de andere omgeving worden verplaatst. Hierbij kan het gaan over het verplaatsen van gegevens van de ene naar de andere soort opslagapparaat, het migreren van een app van de ene naar de andere server of het verplaatsen van een website van de ene naar de andere hostingprovider. De migratie heeft doorgaans tot doel de prestaties, de uitbreidingsmogelijkheden of de veiligheid te verbeteren of gebruik te maken van nieuwe technologieën of functionaliteiten;

« Grote update »: een update waarbij nieuwe functionaliteiten of technische mogelijkheden worden aangeboden;
 
« Kleine update »: een update waarbij kleine bugcorrecties of kleine verbeteringen worden aangebracht;

« Diensten »: verwijst naar alle diensten verleend door Bardahl Sadaps Corporation, via de website;

« Websiteb »: verwijst naar de website www.bardahl.be;

« Gebruiker »: verwijst naar elke natuurlijke persoon die rechtstreeks of via de gebruikersnaam van een rechtspersoon op de website is ingeschreven, en die houder is van een Account;

« Bezoekers »: dverwijst naar elke persoon die de Diensten raadpleegt, maar het statuut van Gebruiker (nog) niet heeft.
 

ARTIKEL 2 – INSCHRIJVING EN AANMAKEN VAN HET ACCOUNT

2.1. Inschrijvingsvoorwaarden
De inschrijving op de website is enkel bestemd voor natuurlijke personen die minstens achttien (18) jaar oud zijn en over een toegang tot het internet beschikken.
Lors de l’inscription sur le Site internet, l’Utilisateur déclare et garantit disposer de l’ensemble de ses droits de jouissance et de disposition ; lorsque l’Utilisateur s’inscrit en référençant les données relatives à une personne morale, l’Utilisateur garantit disposer des droits nécessaires pour engager l’entreprise à Bardahl. Nous nous réservons la possibilité de demander tout document permettant de justifier de l’identité et du statut juridique de la personne à l’origine du Compte.
L’Inscription est conditionnée à la validation par Nous.
Lors de l’Inscription, en remplissant le Formulaire, l’Utilisateur manifeste avoir pris connaissance et accepter l’intégralité des présentes CGU et de notre Politique de protection des données. 

2.2. Aanmaken van het Account
2.2.1. Om een Account aan te maken, moet u het Inschrijvingsformulier invullen dat toegankelijk is vanaf de Website. Dit is een verplichte stap voor elke inschrijvingsaanvraag.
Wij behouden ons het recht voor de verschillende nodige verificaties te vragen en uit te voeren teneinde de goede werking van de Website door haar Gebruikers te garanderen.
De Gebruiker bevestigt, bij de validatie van zijn inschrijving, dat hij als enige verantwoordelijk is voor zijn Account, evenals voor de veiligheid en de vertrouwelijkheid van zijn Account, en onder meer bij het bedenken van zijn wachtwoord en het ingeven van de informatie die gekoppeld is aan dit Account.
Wij behouden ons eveneens het recht voor het gebruiksrecht van de inschrijving tot de Website te allen tijde in te trekken bij vaststelling van hetzij een inbreuk op de toepasselijke rechten en/of onderhavige AGV, hetzij een onjuiste verklaring op het Formulier.
2.2.2. U verbindt zich ertoe correcte, volledige en bijgewerkte gegevens die u toebehoren te verstrekken. Het is aan de Gebruikers de juistheid van de verstrekte gegevens en hun actualisering te garanderen.
 

ARTIKEL 3 – AANVAARDING VAN DE AGV

3.1. Aanvaarding
Bij het aanmaken van het Account is de Gebruiker vrij het vakje "Ik aanvaard de algemene gebruiksvoorwaarden" aan te vinken.
De aanvaarding bij het aanvinken van dit vakje vormt het bewijs dat de Gebruiker kennis heeft genomen van onderhavige AGV en geldt als aansluiting zonder enig voorbehoud.
Mocht u geheel of gedeeltelijk terugkomen op uw toestemming en indien u wenst niet meer verbonden te zijn door deze toestemming, dan zullen wij u vragen onze Diensten niet meer te gebruiken en uw account te deleten. De Gebruiker kan te allen tijde afzien van het verdere gebruik van de Diensten en zijn Account verwijderen, maar hij blijft verbonden voor enig voorafgaand gebruik.
Onderhavige AGV kunnen aangepast worden tijdens de volledige duur van uw aansluiting; u wordt hiervan in kennis gesteld via een mail die verstuurd wordt naar het bij uw aansluiting verstrekt adres, voor de substantiële updates. Deze verschillende elementen zullen geïntegreerd worden in deze AGV.

3.2. Tegenstelbaarheid
Onderhavige AGV treden in werking op de datum van hun online publicatie; bij eventuele aanpassingen zal de in de AGV vermelde datum verwijzen naar de geldende AGV.
De AGV worden tegenstelbaar:
 • Bij hun aanvaarding door de Gebruiker, bij zijn inschrijving op de Website, tijdens de hele tijd dat de Diensten worden gebruikt; of
 • 30 dagen na hun communicatie aan de Gebruikers, wanneer ze vervangen worden door nieuwe AGV;
 • Op de dag waarop ze online worden gezet, bij eenvoudige actualiseringen van de AGV met betrekking tot niet-substantiële elementen.
Mits inachtneming van deze termijnen gelden de online AGV op de Website boven alle versies met een vroegere datum en onderhavige AGV en annuleren en vervangen ze enige voorafgaande versie.

3.3. Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, te allen tijde en zonder verwittiging onderhavige AGV aan te passen en te wijzigen.

Wij kunnen dit doen om verschillende redenen, waaronder meer bepaald naar aanleiding van niet-substantiële wijzigingen of wijzigingen die betrekking hebben op door de wet gewijzigde bepalingen, omwille van nieuwe functionaliteiten of veranderingen in de commerciële praktijken.
De Gebruiker die de gewijzigde AGV niet wenst na te leven, zal zijn account kunnen verwijderen en ophouden de Diensten te gebruiken.
TEnig gebruik van de Website en/of de Diensten na de tegenstelbaarheidstermijn houdt hun aanvaarding in.
 

ARTIKEL 4 –VOORWAARDEN VOOR TOEGANG TOT DE DIENSTEN

De toegang tot onze diensten houdt in dat u een account op onze Website bezit.
Door de cookies te aanvaarden bij het bezoeken van de Website erkent en aanvaardt de Gebruiker dat Bardahl hem kan geolokaliseren. Met deze informatie kan de Gebruiker naar de website worden geleid op basis van zijn geolokalisatie; op die manier wordt de naleving van de wetgeving en de nabijheid van leveringen gewaarborgd. De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de verstrekte geolokalisatie wanneer hij de Website bezoekt (het gebruik van een VPN valt onder zijn exclusieve verantwoordelijkheid) en kan leiden tot de weigering voor het aanmaken van het gebruikersaccount.
Wij behouden ons het recht voor, zonder verwittiging, noch vergoeding, de Website of de toegang tot de Diensten op afstand geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of definitief buiten gebruik te stellen, meer bepaald voor het uitvoeren van updates, onderhoudswerkzaamheden, wijzigingen of veranderingen aan de operationele methoden, de servers en de toegangsuren, en in geval van anomalieën, alles in het werk te stellen om de Website toegankelijk en operationeel te maken.

De Gebruiker zal, voor zijn eigen gebruik, toegang hebben tot alle functionaliteiten die voorzien zijn in de geselecteerde modulen en deze kunnen gebruiken, nadat de gepaste configuraties werden uitgevoerd.
De toekenning van voornoemd gebruiksrecht aan de Gebruiker houdt geenszins een overdracht van de intellectuele eigendom in. Alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten die verbonden zijn aan de Website blijven onze exclusieve eigendom. Behoudens uitdrukkelijke andersluidende overeenkomst wordt geen enkel intellectueel, industrieel of ander eigendomsrecht met betrekking tot de Software afgestaan aan de Gebruiker.
 

ARTIKEL 5 – Verplichtingen van de Gebruiker

De Gebruiker is verplicht om zijn recht tot het gebruik van zijn Account op de Website persoonlijk uit te oefenen, op een gepaste en serieuze manier, overeenkomstig het voorwerp van de Licentie, in volledige naleving van de geldende wetgevingen en met inachtneming van Bardahl en enige andere derde.
De Gebruiker verbindt zich ertoe de Website en haar Diensten enkel te gebruiken volgens de voorwaarden bepaald in deze AGV.

De Gebruiker verbindt zich ertoe de Website niet op een onwettelijke of met onderhavige AGV onverenigbare manier te gebruiken, noch op een frauduleuze of schadelijke manier te handelen (hack, ransomware, virus, schadelijke gegevens) op de Website.

De Gebruiker verbindt zich ertoe, zonder dat dit beperkt is, om:
 • De Website of de Diensten niet te gebruiken om professionele, commerciële of winstgevende doeleinden; elk gebruik van de handelsnaam of het imago van Bardahl om commerciële doeleinden is verboden en valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de Gebruiker,
 • Geen onjuiste, bedrieglijke, misleidende of frauduleuze informatie te verstrekken (met name bij het aanmaken of het actualiseren van het Account),
 • Een Account te openen in naam van een derde,
 • Het Account van een andere Gebruiker niet te gebruiken, een Account met een andere Gebruiker te delen of verschillende Gebruikersaccounts te beheren,
 • De Diensten niet te gebruiken om schadelijke, illegale of kwaadaardige doeleinden,
 • Geen afbreuk te doen aan de rechten en het imago van Bardahl, meer bepaald aan haar intellectuele eigendomsrechten,
 • De Diensten niet te gebruiken als dit in het algemeen nadelige gevolgen heeft voor Bardahl,
 • De Diensten niet te gebruiken om illegale doeleinden of om doeleinden die verboden zijn door onderhavige AGV.
Elke schending van een van deze verbintenissen houdt een ernstige schending in van de contractuele verplichtingen van de Gebruiker krachtens onderhavige AGV.
Het is de taak van de Gebruiker om te garanderen dat zijn digitale en transmissiemiddelen in goede werkende staat verkeren, over de nodige beveiliging beschikken en up-to-date zijn teneinde gebruik te kunnen maken van de functionaliteiten van de Diensten en van de Website.
De Gebruiker is verantwoordelijk voor de bescherming, het gebruik en de vertrouwelijkheid van zijn inloggegevens en zijn wachtwoord. De inloggegevens met betrekking tot de Gebruikers mogen niet overgedragen, verkocht, verstrekt of gecommuniceerd worden zonder onze voorafgaandelijke schriftelijke toestemming.
De Gebruiker erkent bovendien als enige verantwoordelijk te zijn voor de naleving van alle wetten, reglementen en verplichtingen met betrekking tot zijn gebruik van de Website en de Diensten.
 

ARTIKEL 6 – VERPLICHTINGEN VAN BARDAHL

6.1. Wij hebben een verplichting tot levering van het genot om de Website te gebruiken, met name:
 • een gebruiksrecht met inbegrip van upgrades van de Website-versies
 • de hosting van de verzamelde gegevens.
Het betreft een inspanningsverplichting.

Bardahl biedt aan de Klant/Gebruiker een rustig genot over zijn gebruiksrecht op de Website. Alles zal in het werk worden gesteld opdat voornoemde Website kan functioneren overeenkomstig de zakelijke praktijken.

6.2. Bardahl aanvaardt geen enkele, noch rechtstreekse noch onrechtstreekse, aansprakelijkheid ten aanzien van de Gebruiker, voor zover dit conform is met de van toepassing zijnde wetgeving.
Bardahl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de ongeschiktheid van de door de Klant bestelde producten ten opzichte van het gebruik dat deze laatste hiervan wenste te maken. De Klant is als enige verantwoordelijk voor de keuze van de selectie van de producten.
Bardahl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van eventuele indirecte, materiële of immateriële schade van de Klant, ten opzichte van deze ongepastheid van het door de Klant gekozen product.

ARTIKEL 7 - OPSCHORTING VAN ACCOUNTS, TOEGANGSBEPERKING EN OPZEGGING

Wij behouden ons het recht voor de toegang tot al onze Diensten of een deel ervan te weigeren aan enige Gebruiker die onderhavige AGV niet zou naleven.

Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, een Account te weigeren en/of te annuleren en/of op te schorten, meer bepaald in geval van fraude, maar ook in geval van afschaffing van het Account bij Bardahl of in geval van niet-gebruik van het Account gedurende een ononderbroken periode van 365 dagen.
De Gebruiker zal dan een nieuwe aansluiting moeten aanvragen wetende dat de aanvragen systematisch bestudeerd zullen worden.

Bij schending, door de Gebruiker, van onderhavige AGV, meer bepaald van de in artikel 5 gedetailleerde verplichtingen of als wij legitieme redenen hebben om te denken dat dit nodig is om de veiligheid en de integriteit van de Website in het algemeen en/of van de Gebruikers, die van andere gebruikers of derden te beschermen, of om fraudes te voorkomen, behouden wij ons het recht voor om het Account onverwijld en zonder verwittiging op te zeggen, de toegang ertoe en het gebruik ervan te beperken of om voornoemd Account tijdelijk of zelfs definitief te sluiten.
De Gebruiker wordt in kennis gesteld van de tegen hem genomen maatregel opdat hij zijn waarnemingen kan sturen naar het verzendend e-mailadres binnen de 5 kalenderdagen. Bardahl heeft dan de mogelijkheid om naar eigen goeddunken de getroffen maatregelen op te heffen binnen de 30 kalenderdagen. Bij ontstentenis van onze reactie binnen voornoemde termijn zullen de genomen maatregelen als definitief beschouwd worden.
De geïmplementeerde maatregelen zullen in werking treden onverminderd de schadevergoeding die geclaimd kan worden aan de Gebruiker voor het opgelopen verlies wegens een schending van de AGV.
 

ARTIKEL 8 - INTELLECTUELE EIGENDOM

De Gebruiker zal op geen enkele wijze aanspraak kunnen maken op onze intellectuele eigendomsrechten door bijvoorbeeld, gratis of om financiële doeleinden, rechtstreeks of onrechtstreeks, het Account of de Website die hij gebruikt en/of enige informatie die hij in het kader van de uitvoering van onderhavige contractuele relatie ontvangen heeft geheel of gedeeltelijk bekend te maken.

De Gebruiker weerhoudt zich ervan, waar ook ter wereld, het intellectueel, industrieel of ander eigendomsrecht met betrekking tot de Software te claimen of rechten ten aanzien hiervan te doen gelden, of met betrekking tot de Software een octrooiaanvraag of enige gelijkaardige beschermingsaanvraag in te dienen.
Onze intellectuele eigendom beschermt de verschillende aspecten van de Software, waaronder, zonder zich te beperken tot: de broncode, de gebruikersinterfaces (de schermen), de architectuur, het databankmodel, ...
Er kan hoe dan ook geen code aan een derde worden gecommuniceerd zonder de uitdrukkelijke en voorafgaandelijke toestemming van de Dienstverlener.

De Website, de merken, de logo's en enig ander onderscheidingsteken van Bardahl en/of haar partners, evenals enige software die gebruikt wordt in het kader van de Dienstverlening, alsook de inhoud van de Website (teksten, video's, foto's of enige andere informatie onder welk formaat en van welke aard ook die op de Website vermeld wordt) zijn de exclusieve eigendom van Bardahl en/of van haar partners en/of van derden en kunnen het voorwerp vormen van een bescherming, via het auteursrecht, het merkenrecht, het octrooirecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Onderhavige AGV hebben geen enkele eigendomsoverdracht naar de Gebruiker van welke aard ook tot gevolg.

Bijgevolg is het verboden de elementen van de Website te kopiëren, te wijzigen, te reproduceren, te distribueren, te publiceren, op enige drager te integreren, aan te passen, over te maken of over te dragen, in licentie te geven, in sublicentie te verstrekken, in garantie te geven of op enige andere manier door te geven of reverse-engineering toe te passen of enige andere methode te gebruiken om te proberen toegang te krijgen tot de broncodes en/of de protocollen van de Website zonder onze uitdrukkelijke toestemming of zonder de toestemming van de houder van voornoemde rechten.
De Gebruiker verbindt zich ertoe:
 • de intellectuele eigendomsrechten of de rechten van derden ten opzichte van het gebruik van de Website niet te schenden
 • enige lasterlijke, expliciete, beledigende of anderszins strafbare inhoud op de Website niet te publiceren
 • de Website niet te gebruiken op een manier die onze systemen of onze veiligheid zou kunnen schaden, deactiveren, overbelasten of in gevaar kan brengen of die met andere Gebruikers kan interfereren
 • geen technologie te gebruiken die op enigerlei wijze de goede werking van de Website belemmert
 
Mochten wij op enig moment een schending vanwege de Gebruiker ontdekken, behouden wij ons het recht voor de toegang tot de Website onverwijld op te schorten of op te zeggen en bijbehorend Account te deleten.
De Website kan links of inhoud bevatten die afkomstig is van derdendiensten en extra inhoud of functies verstrekken. De inhoud van deze derdendiensten wordt beheerst door de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van de verleners van de betrokken derdendiensten, onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van deze laatsten.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of de juistheid van de derdendiensten, noch voor de diensten, producten of inhoud die beschikbaar is vanaf deze diensten.
De identificatie van links naar derdendiensten of hun gebruik kan in geen geval beschouwd worden als een impliciete goedkeuring van deze diensten door Bardahl. Voor meer informatie nodigen wij u uit de gebruiksvoorwaarden en/of het privacybeleid van voornoemde derdendiensten te raadplegen.

In geval van niet-naleving van deze bepaling zal Bardahl een forfaitaire vergoeding van 15 000 € per schending kunnen opeisen, evenals het recht een rechtsvordering in te stellen tot vergoeding van de werkelijk geleden schade.
Partijen erkennen dat de bepalingen inzake de intellectuele eigendom, evenals alle wijzigingen van deze wetgeving van toepassing zijn op de Software en onderhavige Overeenkomst.

ARTIKEL 9 – AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE – BESCHRIJVING VAN DE AANGEBODEN GOEDEREN EN DIENSTEN

9.1. Gezien de technische computer- en telecommunicatiebeperkingen die inherent zijn aan het gebruik van de Website, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van een storing in een of meer fasen van de toegang tot de aangeboden Diensten. Dit kan in het bijzonder, maar zonder beperking, te wijten zijn aan de nadelen die inherent zijn aan het gebruik van het internet, zoals onderbreking van de service, inbraak van buitenaf, de aanwezigheid van computervirussen of storingen van welke aard dan ook.

De Gebruiker wordt uitgenodigd om onverwijld enig probleem dat hij vaststelt in het kader van zijn gebruik van de Website door te geven aan onze technische dienst via https://bardahl.be/nl-be/contact-informatie.
Wij garanderen een optimale werking van de Website enkel indien de Gebruiker, onder andere, de updates die nodig zijn voor de goede werking heeft uitgevoerd. Er kan ons geen enkele aansprakelijkheid worden toegerekend indien een schade voortvloeit uit een storing terwijl de laatste versie niet geïmplementeerd werd.

Indien wij legitieme redenen hebben om te denken dat de veiligheid van de Website in het gedrang komt of dat een verkeerd gebruik van de aangeboden Dienst te wijten zou zijn aan een niet-toegestaan gebruik van de inloggegevens van de Gebruiker, dan behouden wij ons het recht voor zijn Account tijdelijk te deactiveren om de integriteit van de Website te beschermen, evenals de integriteit van de gegevens van zijn Gebruikersaccount.
Onze aansprakelijkheid kan niet worden ingeroepen indien de niet-uitvoering of de verkeerde uitvoering van onze verplichtingen te wijten zou zijn aan het gedrag van de Gebruiker, hetzij door een onvoorspelbaar en onoverkomelijk toedoen van een derde ten aanzien van onderhavige AGV, hetzij wegens een geval van overmacht. Vallen met name onder overmacht: natuurrampen, brand, stakingen, defecten, tekorten, oorlog, elektriciteitsonderbrekingen, storingen van het telecommunicatienetwerk, verlies van internetverbindingen te wijten aan openbare en privé-operatoren.
Daarnaast kunnen wij ook niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte schade ten gevolge van onderhavig document, exploitatieverlies, winstverlies, schade of kosten.

Onverminderd de in deze AGV vermelde uitsluitingsgevallen met betrekking tot onze aansprakelijkheid kan onze aansprakelijkheid enkel ingeroepen worden tot vergoeding van een directe, werkelijke, voorspelbare en duidelijke door de Gebruiker geleden nadeel, voor zover deze laatste aantoont dat de contractuele fout van onze kant de directe oorzaak is van zijn nadeel.
Dientengevolge kunnen de computerbestanden -en registers die zijn opgeslagen in de computersystemen, die door ons of namens ons worden beheerd onder redelijke veiligheids- en betrouwbaarheidsvoorwaarden, geldig worden gebruikt en overgelegd als bewijs van de uitvoering van deze AGV en, meer in het algemeen, van elke gebeurtenis, communicatie of relatie die zich voordoet tussen de partijen in verband met het gebruik van de Diensten door de Gebruiker.

We kunnen in elke procedure, als bewijs van een handeling, feit of nalatigheid, de gegevens, bestanden, programma's, opnames of andere elementen die zijn ontvangen, uitgegeven of opgeslagen door middel van voornoemde computersystemen, op elke digitale of analoge drager, rechtsgeldig overleggen en ons erop beroepen, tenzij er sprake is van een kennelijke fout.

9.2. Wij bieden twee jaar wettelijke garantie op al onze producten en diensten. Deze garantie dekt fabricage- en bedieningsfouten onder normale gebruiksomstandigheden gedurende een bepaalde periode vanaf de aankoopdatum. De Klant moet de niet-conformiteit van de consumptiegoederen melden, d.w.z. wanneer de geleverde goederen niet overeenstemmen met de gevraagde of bestelde goederen.
Voor elke klacht wordt de Gebruiker uitgenodigd om contact met ons op te nemen via https://bardahl.be/nl-be/contact-informatie met de gegevens van zijn aankoop.
Bardahl geeft geen garantie als er een interventie op de goederen heeft plaatsgevonden door iemand anders dan Bardahl.

9.3. De beschikbare goederen zijn de goederen die op onze Website worden weergegeven op het moment dat de bestelling wordt geplaatst.
Dit geldt ook voor alle producten die niet op voorraad zijn.
Alle informatie, beschrijvingen of afbeeldingen die wij verstrekken over onze goederen worden zo nauwkeurig mogelijk beschreven en gepresenteerd.
De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de aangekochte goederen en het gebruik dat ervan wordt gemaakt. De Gebruiker aanvaardt deze goederen op eigen risico te kopen.

ARTIKEL 10 - FINANCIËLE MODALITEITEN – LEVERING – HERROEPINGSRECHT


10.1. Volgende betalingsmodi worden aanvaard:
 • Bankkaart
 • PayPal
 • Google Pay
 • Apple Pay
Door de betaling te valideren, bevestigt de Gebruiker de geldigheid van de verstrekte informatie en neemt hij de volle verantwoordelijkheid voor de uitgevoerde transactie.
Alle creditcard- en debetkaarttransacties worden afgeschreven op het moment van aankoop.

Als wij van mening zijn dat uw betaling in strijd is met een wet of een van onze gebruiksvoorwaarden, behouden wij ons het recht voor om uw transactie te annuleren.

De Gebruiker kan verzoeken om terugbetaling indienen via de Website voor producten die niet voldoen aan een beschrijving of voor producten die in aanmerking komen voor het herroepingsrecht.

10.2. De Gebruiker is verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste informatie voor de levering.
Wij behouden ons het recht voor om uw bestelling te wijzigen, af te wijzen of te annuleren wanneer dat nodig is. Als wij uw bestelling annuleren en uw betaling al hebben verwerkt, geven wij u een terugbetaling die gelijk is aan het bedrag dat u hebt betaald.
Wanneer de bestelling is bevestigd, worden de verzendkosten geschat op basis van het gewicht van de bestelling en de afleverbestemming. De Gebruiker aanvaardt deze door de bestelling te valideren.
Wij brengen u zo snel mogelijk op de hoogte als er een wijziging is in de levertijd of verzendkosten. De Gebruiker heeft het recht om de aldus aangepaste bestelling te weigeren.
Met professionele vervoerders krijgt de Gebruiker een trackingnummer wanneer de bestelling wordt verzonden, zodat hij de voortgang van de levering door de vervoerder kan volgen.
Wanneer de bestelling aan de vervoerder wordt overhandigd, is Bardahl ontheven van de verantwoordelijkheid voor de goederen. De Gebruiker wordt aangeraden de staat van de pakketten te controleren in aanwezigheid van de vervoerder; in geval van zichtbare schade is de Gebruiker verplicht dit te melden op de leveringsbon en contact met ons op te nemen via het volgende contactformulier https://bardahl.be/nl-be/contact-informatie.
De Gebruiker neemt de verantwoordelijkheid op zich voor de juistheid, bereikbaarheid en aanwezigheid van het opgegeven adres voor levering. Als dit niet mogelijk is, zal de vervoerder contact opnemen met de Gebruiker en verdere informatie verstrekken. Als de Gebruiker niet reageert, zal het pakket waarschijnlijk worden teruggestuurd naar Bardahl, en kunnen eventuele kosten worden verhaald op de Gebruiker.

10.3. Herroepingsrecht
In het kader van onze verkoop aan particulieren wordt een herroepingsrecht toegekend aan een consument, in overeenstemming met de geldende wetgeving. De Consument heeft vanaf de ontvangst van de goederen 14 dagen de tijd om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, zonder dat hij zijn beslissing hoeft te rechtvaardigen of boetes hoeft te betalen.
Om dit recht uit te oefenen, moet de consument ons op de hoogte stellen van zijn beslissing vóór het verstrijken van bovengenoemde termijn. Deze melding kan worden gedaan via het contactformulier https://bardahl.be/nl-be/contact-informatie of per brief verstuurd naar het adres BP 91049 – 59701 MARCQ EN BAROEUL CEDEX 1
Bardahl zal het geretourneerde product vergoeden op kosten van de koper, exclusief de standaard verzendkosten, zonder onnodige vertraging en niet later dan 14 dagen vanaf de datum waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen. Deze terugbetaling zal worden gedaan met hetzelfde betaalmiddel als datgene dat is gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, behoudens uitdrukkelijk andersluidend akkoord van de klant. Het product moet in goede staat worden geretourneerd, met alle accessoires, instructies, enz. en in de originele verpakking.
Het herroepingsrecht is niet van toepassing op goederen zoals gepersonaliseerde goederen of goederen die snel kunnen bederven of verlopen.
 

ARTIKEL 11 – DUUR - ONTBINDING


11.1. Duur van de overeenkomst
De AGV worden afgesloten voor onbepaalde tijd vanaf de datum van hun eerste aanvaarding door de Gebruiker.

11.2. Beëindiging of opschorting van de relaties door ons toedoen
Wij kunnen de toegang tot de Website en de Diensten geheel of gedeeltelijk opschorten of intrekken als de Gebruiker deze AGV niet naleeft.
Wij zullen de Gebruiker dan per e-mail op de hoogte stellen van deze opschorting en/of verwijdering van het Account, naar het door de Gebruiker opgegeven adres, en zullen de Gebruiker formeel aanmanen om deze overtreding te staken.
In geval van opschorting kan de Gebruiker de inbreuk binnen vijf (5) dagen na deze kennisgeving ongedaan maken. Na het verstrijken van deze termijn en indien de Gebruiker geen bevredigende actie onderneemt, kunnen wij de contractuele relatie met de Gebruiker van rechtswege beëindigen, onder voorbehoud van de schadevergoeding die de Gebruiker kan eisen als compensatie voor de schade die uit deze situatie voortvloeit.
Deze beëindiging kan zonder voorafgaande kennisgeving worden uitgevoerd in geval van een ernstige schending door de Gebruiker van zijn verplichtingen onder deze AGV.

Wij behouden ons het recht voor om het Account van de Gebruiker te deactiveren na een periode van totale inactiviteit van 365 dagen of meer. De Gebruiker kan zijn account echter opnieuw activeren, op voorwaarde dat hij niet langer dan vierentwintig (24) maanden inactief is geweest. Deze periode gaat in op de datum van de laatste verbinding van de Gebruiker met de Website.

11.3. Beëindiging of opschorting van de relaties door de Gebruiker
De Gebruiker kan deze contractuele relatie te allen tijde kosteloos en zonder opgave van redenen beëindigen. Hiervoor moet hij naar de Accountinstellingen op de Website gaan en op de optie "Mijn account verwijderen" klikken.
Binnen achtenveertig (48) uur na verwijdering van het Account kunnen alle of een deel van de gegevens van de Gebruiker uit onze databases worden verwijderd en heeft de Gebruiker geen toegang meer tot zijn Account.
Het verwijderen van deze gegevens is afhankelijk van wettelijke verplichtingen en onze verbintenissen in het Privacybeleid.
Indien Bardahl bericht ontvangt van het faillissement of overlijden van de Gebruiker, zal het Account onmiddellijk worden verwijderd.
 

ARTIKEL 12 - VERTROUWELIJKHEID - AVG


Tijdens het gebruik van de Diensten kunnen wij bepaalde persoonlijke gegevens over de Gebruiker verzamelen en verwerken.
Bij de inschrijving erkent en stemt de Gebruiker in met de verwerking van zijn persoonlijke gegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en de bepalingen van ons Gegevensbeschermingsbeleid, dat toegankelijk is op onze website en via deze link.
De Gebruiker stemt ermee in dat zijn persoonlijke gegevens door Bardahl worden doorgegeven aan haar partners voor het strikte doel van het uitvoeren van de opdracht, d.w.z. het leveren van de bestelling.
 

ARTIKEL 13 - TOEPASSELIJK RECHT - BEVOEGDE RECHTBANKEN


13.1. De Franse wet is van toepassing op de gehele contractuele relatie.

13.2. Alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waartoe de Gebruiker behoort, zijn bevoegd.

ARTIKEL 14 – DIVERSEN


14.1. Geen van de Partijen mag haar rechten en verplichtingen uit hoofde van dit Raamcontract en de daarmee verband houdende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk toewijzen of overdragen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de andere Partij.

14.2. Als een bepaling van deze Overeenkomst of een bijlage onwettig, ongeldig, ontoepasbaar of niet-afdwingbaar is of wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht en zullen de Partijen te goeder trouw onderhandelen over de vervanging ervan door een geldige en afdwingbare bepaling met effecten die zo dicht mogelijk de oorspronkelijke bedoeling van de Partijen benaderen.
 

Sector CITEO: FR210087_01ZQGH
Sector ECO DDS: FR217977_07HBJM